Streekidentiteit als economische hefboom in de Gentse bloemenregio

UITDRAGEN VAN HET REGIOMERK DOOR DIVERSE ACTIVITEITEN 

De Gentse regio heeft een eigen identiteit, maar ze is zich er niet helemaal van bewust, laat staan dat er optimaal gebruik van gemaakt wordt. Het zijn die gebiedseigen kenmerken die de regio herkenbaar en ‘één’ kunnen maken voor zijn inwoners en ondernemers  alsook aantrekkelijk voor zijn bezoekers en ‘klanten’.

De stad Gent en omgeving is van oudsher immers de bakermat van de sierteeltsector in Vlaanderen. Gent had dan ook een spilfunctie in de ontwikkeling van de sierteeltsector in Vlaanderen. De omliggende gemeenten waren (en zijn nog altijd) gekenmerkt door een grote concentratie van sierteeltbedrijven en daarvan afgeleide bedrijvigheid. De streek is landschappelijk dan ook gekenmerkt door uitgestrekte azalea- en andere bloemenvelden die bijzonder gesmaakt worden door zowel de inwoners als de recreant in de regio. Nochtans zijn deze typische kenmerken en de landschappelijke kwaliteiten nooit optimaal benut als merknaam waarrond gezamenlijk promotie gevoerd kon worden.

De bovenstaande karakteristieken – op voorwaarde dat ze duidelijk benoemd en gedefinieerd worden – kunnen aan de basis liggen van een belangrijke economische meerwaarde. Regional branding is een proces, dat begint bij een haarscherpe definitie van de streekeigen karakteristieken die later de basis vormen van het label. In deze regio werden in het verleden reeds diverse producten ontwikkeld, maar werd de streekidentiteit nooit vertaald in een brand: de verschillende economische activiteiten werden alsmaar meer individueel ontwikkeld, zonder de link naar de regio en de kernstad Gent. Er worden ook heel wat grote publieksevenementen georganiseerd die nationaal en zelfs internationaal vermaard zijn en vele duizenden bezoekers trekken. Denken we daarbij o.a. aan de Gentse feesten, de Genste Floraliën, De Gentse Buitenband, enz.  Nochtans worden deze evenementen tot hier toe nog niet gebruikt om de streek te profileren vanuit de eigen identiteit.

Toerisme rond de sierteeltsector (een toch wel zeer aantrekkelijk product) is bijvoorbeeld zeer weinig uitgebouwd in het Gentse, dit in tegenstelling tot het kunsttoerisme, enz.

Dit project wil aan deze lacune tegemoet komen door de creatie van een regionale merknaam waaronder verschillende economische activiteiten kunnen gebundeld worden zodat ze elkaar ook versterken. Regional branding vormt daarbij het instrument om te kunnen werken vanuit een gezamenlijke visie en strategie. 'Branding' van een gebied gaat uit van de streekidentiteit: de kernwaarden van het gebied die door inwoners en bezoekers beleefd worden. Deze regio ‘Gent en omgeving’  moet een eigen gezicht en naam hebben. De branding van Gent als kunststad kan een extra elan krijgen met een extra element: Gent als bloemenstad.

De functie van het platteland rondom de stad Gent is immers – net zoals elders in Vlaanderen- sterk  veranderd. Waar dit vroeger een ‘éénrichtingsverkeer’ was met een aanvoer van voedsel en sierteeltproducten vanuit de omgeving naar de stad Gent, zien we nu ook verkeer in de andere richting: de Gentenaar zoekt rust en verpozing in het omliggende platteland.

Bovendien is ook de sierteeltsector in dit omliggende gebied op zoek naar een nieuw elan. Door het bundelen van de krachten in de regio ontstaat voor de ondernemers in het gebied  het perspectief op nieuwe netwerken en nieuwe activiteiten. Rond het Gentse is zowat alles aanwezig wat met sierteelt te maken heeft : onderzoek – scholing – toeleiding–vorming – productie – marketing – distributie - …Er is echter nood aan de economische kracht van een eigen merk die deze bestaande economische troeven bundelt en op elkaar afstemt opdat ze elkaar wederzijds versterken. Hiertoe is een geïntegreerd aanpak van het begrip ‘regional branding’ noodzakelijk.

Er is ook een grote nood aan samenwerking tussen Gent en zijn randgemeenten. Een van de betere insteken om de gemeenten te doen samenwerken is een gemeenschappelijk project, waarbij een sterke meerwaarde wordt gehaald uit de samenwerking, niet in een opsomming van aparte eigen acties. Dit project brengt alzo een dialoog op gang met inwoners, ondernemers, overheden, organisaties, verenigingen en sectoren met als doel nieuwe allianties en netwerken te vormen rond deze regional brand. Het is een proces van productontwikkeling en diversificatie, om in de laatste fase te komen tot een volwaardig merk dat zal ‘opbloeien’, en dat alle betrokkenen blijvend aanzet tot kwaliteitscontrole en innovatie en een duurzame aantrekkingskracht uitoefent op zowel ondernemers, onderzoekers, inwoners, bezoekers, en afnemers van producten uit deze regio.

Het is ook belangrijk dat de ontwikkelde merknaam naar een breed publiek wordt geprofileerd en ontsloten. Het lanceren van een nieuw merk vraagt immers een doordachte profilering van het merk.

Daarbij zullen we deze profilering moeten richten naar twee kanten. Enerzijds willen we de inwoners van de eigen regio gaan bewust maken van de identiteit van de eigen regio (raising the awereness). Deze identiteit is latent aanwezig in het gebied, maar wordt momenteel onvoldoende geëxpliciteerd of (uit)gedragen. Anderzijds is het van economisch groot belang dat ook potentiële consumenten buiten de regio kennis maken met het streekmerk

De profilering van ‘gent : bloemenregio’ zal gebeuren aan de hand van verschillende activiteiten zoals daar zijn :

 • Publieksevenementen zoals de floraliën en de Gentse Buitenband
 • Tentoonstellingen en rondleidingen in bijvoorbeeld de Gentse Plantentuin (UGent)
 • Recreatieve arrangementen
 • Aanleg van een sierteeltpad
 • Uitbouw van toeristische en recreatieve aantrekkingspolen
 • Ontwikkelen van regiomerkverpakkingen
 • Pormotie van de Gentse Azalea als Europees streekproduct  

Werken mee:

 • Landelijke Gilden,
 • Gentse Floraliën,
 • Toerisme Stad Gent,
 •  Project Azalea-kwaliteit,
 • Universiteit Gent – Plantentuin,
 • Destelbergen,
 • Evergem,
 • Gent,
 • Laarne,
 • Lochristi,
 • Melle,
 • Merelbeke,
 • Oosterzele,
 • Wetteren

 


 

 
 


 

 

 
Evenementen
Disclaimer | Contact | Site-map